Quả cân gang 10kg

Quả cân gang 10kg

  • Các tính năng của quả cân chuẩn M 10 kg.
  • Quả cân gang 10kg được làm Gang (chrome iron) Có hốc điều chỉnh.
  • Cấp chính xác M1
  • Sai số cho phép (+/-) mg theo OIML theo ĐLVN47:2009 là 1.6g.
  • Hiệu chuẩn chuẩn đo lường theo ĐLVN286:2015 là 1.6g.
  • CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG PHÁT