Quả cân gang 20kg

Quả cân gang 20kg

  • Các tính năng của quả cân chuẩn M 20 kg.
  • Quả cân gang 20kg được làm Gang (chrome iron) Có hốc điều chỉnh.
  • Cấp chính xác M1
  • Sai số cho phép (+/-) mg theo OIML theo ĐLVN47:2009 là 3g.
  • Hiệu chuẩn chuẩn đo lường theo ĐLVN286:2015 là 3g.
  • CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG PHÁT